Projekty

     Malé bezpilotné lietajúce prostriedky otvárajú široké spektrum inovatívnych aplikácií. V súčasnosti sú považované za kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné technológie na báze "rapid prototypovania" a ich široká aplikovateľnosť je založená na implementácii moderných, dynamicky sa rozvíjajúcich informačno-komunikačných technológií "internet vecí". Projekt je zameraný na integráciu teoretických a praktických poznatkov do vzdelávacieho procesu s tým, že priorita je kladená na praktické využitie moderných technológií v konštrukcii a aplikáciách leteckých bezpilotných systémov. Súčasťou riešenia projektu je okrem prípravy koncepcie a študijnej dokumentácie, aj zriadenie web stránky, tvorba e-kurzu, tvorba vysokoškolskej učebnice, rekonštrukcia a doplnenie vybavenia existujúcich laboratórií na praktickú prípravu študentov.


Súčasný stav problematiky

     V medzinárodnej leteckej komunite existuje široký konsenzus, že bezpilotné prostriedky majú perspektívnu budúcnosť. Vízia o možnostiach budúceho používania bezpilotných prostriedkov sa objavila najskôr v USA a Izraeli a až neskôr v Európe. V súčasnosti každá moderná armáda disponuje bezpilotnými prostriedkami ako nevyhnutnými nástrojmi pre organizovanie a vedenie úspešnej bojovej akcie. V civilnom a komerčnom sektore sa bezpilotné prostriedky uplatňujú v čoraz viac rozširujúcej sa škále možných aplikácií. Nasadzovanie bezpilotných prostriedkov sa už dnes považuje za kľúčovú technológiu budúcnosti. Potenciál využitia bezpilotných prostriedkov je často porovnávaný ku vzniku ranného lietania a predstavuje príležitosť pre menšie krajiny, ktoré si nemôžu ekonomicky dovoliť vývoj väčších systémov.
     Vedecký výskum a aplikačný vývoj v oblasti bezpilotných leteckých prostriedkov a systémov dostal v súčasnosti vysokú prioritu nielen v USA, ale už aj v EU, čo dokumentuje jeho zaradenie do zoznamu strategických cieľov EU. Postupné, čoraz širšie uplatňovanie bezpilotných systémov - či už v armáde alebo v civilnom sektore, prináša zvýšený spoločenský dopyt po odborne vyškolenom technickom personále. Predpokladá sa, že prvými používateľmi bezpilotných prostriedkov v rámci civilného trhu budú štátne organizácie a po dopracovaní chýbajúcej legislatívy sa veľmi rýchlo rozšíri aj do civilného sektoru.


Charakter výskumu a vývoja projektu KEGA 028TUKE-4/2013

     Realizáciou projektu sa predpokladá vytvorenie podmienok na rozšírenie vedeckej činnosti fakulty v oblasti najmodernejších technológií a ich aplikácií v elektronike, strojárstve a leteckej doprave. Tým sa do budúcnosti vytvoria široké možnosti aj na zapojenie študentov do vedeckej činnosti fakulty v perspektívnych oblastiach a tým aj na vznik nových tém záverečných prác. Budovanie modernej technickej základne tak na výučbu, ako aj na výskumnú činnosť, predstavuje zvyčajne dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje postupné riešenie časovo nadväzujúcich novovznikajúcich vedeckých úloh vyplývajúcich z vývoja nových technológií. Preto tento časovo limitovaný projekt má okrem uvedeného i ambíciu vytvoriť dobrý základ na realizáciu ďalších hodnotných projektov v rámci skvalitňovania vysokoškolského vzdelávania na LF TUKE. čítať ďalej >>


Charakter výskumu a vývoja projektu Vzdelávanie - balík 4

     text čítať ďalej >>


katedrálny projekt Mini Quad - malej kvadrokoptéry

     Technológia 3D tlače a bezpilotné prostiedy sa začínajú objavovač čoraz častejšie, avšak ku ich spojeniu dôjde len zriedka. Podstatnou výhodou 3D tlače je možnosť vyrobenia i komplikovaných súčiastok, ktorých pevnosť i hmotnosť môžeme ovplyvňovať voľbou materiálu, alebo predvolením hustoty štruktúry tlačeného materiálu. čítať ďalej >>     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7