Technológie

     Cieľom projektov je priniesť do vzdelávacieho procesu moderné technológie z oblasti High Tech, ktoré je možné implementovať tak v budovanom integrovanom študijnom programe "Bezpilotné letecké systémy", ako aj pri vzdelávaní v existujúcich študijných programoch v odboroch strojárstva, elektroniky a dopravy. Ide predovšetkým o technológie "CAX", "Rapid prototyping", "Internet of Things" a "Open Pilot".


Počítačom podporované technológie (CAX) v projektovaní UAV

     CAE (Computer Aided Engineering) - Ide o komplexnú podporu inžinierskych prác vo vývojovo - návrhových etapách a súbor výpočtových, modelovacích a simulačných prostriedkov. Najčastejšie využívajú metódu konečných prvkov (MKP), z anglického „Finite Elements Method“ (FEM). Typy softvérov: Cosmos, Femap, Ansys, Nastran, LS-Dyna, Hyperworks a iné.
     Computer Aided Design (prekladané ako „návrh pomocou počítača“, „počítačom podporovaný návrh“, „automatizované projektovanie“ a pod.), skratka CAD, je počítačom podporovaný návrh súčiastky alebo počítačová podpora tvorby konštrukčnej dokumentácie. Ide o programové vybavenie pre geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností. Okrem grafických činností CAD systémy umožňujú realizovať aj rôzne inžinierske výpočty a analýzy. čítať ďalej >>


RAPID PROTOTYPING

      "Rapid prototypovanie" je súbor techník používaných pri rýchlej výrobe modelov (zmenšených, zväčšených, 1:1) fyzických častí alebo sústav (zostáv) pomocou dát z počítača, z rôznych CAD softvérov. Konštrukcia časti, súčiastky alebo zostavy je uskutočnená pomocou technológie 3D tlače. Prvé takéto "rapid" technológie boli dostupné na konci 80-tych rokov minulého storočia a boli používané zväčša len na výrobu modelov a prototypových súčiastok. V súčasnosti je už táto technológia používaná nielen v oblasti prototypovania, ale tiež v oblasti malovýroby, kedy je potrebné z danej súčiastky vyrobiť len pár kusov, ale s vysokou kvalitou.
Zaujímavý link: rapid prototyping ->


INTERNET OF THINGS

      "Internet vecí" (IoT) je vlastne počítačovým konceptom, ktorý popisuje budúcnosť, kedy objekty každodenného života sú pripojené do internetovej siete a dokážu sa navzájom identifikovať. IoT je možné definovať rôznymi spôsobmi, záleží na tom, s kým o IoT hovoríte. V konečnom dôsledku však najčastejšie ide o akési ožitie (v doslovnom zmysle slova) a prepojenie rôznych infraštruktúr do "organizmu". Napr. prepojené domy a mestá, prepojenie áut s cestami a so zariadeniami, ktoré monitorujú správanie individualít a na základe toho vedia ponúknuť, upozorniť na služby alebo nedostatky. Niektorí ľudia hovoria, že v roku 2025 bude do internetu pripojený 1 trilión zariadení a hovoria o mobilných telefónoch ako o "ušiach a očiach" aplikácií prepájajúcich všetky tieto "veci" (preto "internet vecí"). V závislosti na kontexte je však možné vysloviť aj menej mobilno-telefónovo orientované vysvetlenie. Ide napríklad o triedu zariadení, ktoré dnes ešte neexistujú, najbližšie k nim v súčasnosti majú tzv. Google Glasses, ako príklad prichádzajúcej doby.
Zaujímavý link: internet vecí ->
 
 

OPEN PILOT

      OpenPilot je novou generáciou UAV autopilota postavenou na Open Source. Je to výkonná platforma použiteľná pre multirotorové prostriedky, helikoptéry, ale taktiež pre lietadlá s pevným krídlom. Od samého počiatku bol navrhnutý komunitou zanietených vývojárov z celého sveta, jeho hlavnými princípmi sú kvalita, bezpečnosť a jednoduchosť používania. Jednoduchosť v tomto ponímaní nepozná kompromisy: nesmú byť žiadne pevne preddefinované (z angl. hard coded) nastavenia, exisutje kompletný skriptovací jazyk pre tvorbu letového plánu a iné užitočné funkcie. OpenPilot ako projekt bol založený na konci roku 2010 a je serióznou platformou zameranou na civilné a výskumné účely.
Zaujímavý link: OpenPilot ->


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7