Programy a kurzy


Študijné programy a akademický výskum v oblasti bezpilotných prostriedkov

     V súčasnosti bezpilotné prostriedky nachádzajú svoje uplatnenie najmä vo vojenských aplikáciách, kde sú ich vo svete prevádzkovaných stovky. Tieto vojenské prostriedky môžu byť ale pilotované výlučne príslušníkmi ozbrojených síl. No senzorické vybavenie alebo kamery umiestnené na UAV-och nachádzajú svoje uplatnenie aj v civilných aplikáciách, kde môžu slúžiť napr. pri monitorovaní dopravy, mapovaní, kontrole potrubí a elektrických vedení, pri monitorovaní pohraničných oblastí, na policajné účely, pri zisťovaní rozsahu škôd po zemetraseniach alebo iných živelných katastrofách, či dokonca pri sledovaní pohybu zvierat a rýb. A hoci sa zatiaľ vzdelanie v oblasti UAV striktne nevyžaduje, už teraz je výhodou pre každého študenta, ktorý plánuje pracovať v tejto oblasti. A aj keď v súčasnosti v riadenom civilnom vzdušnom priestore nelietajú takmer žiadne bezpilotné prostriedky, predpokladá sa, že len v americkom vzdušnom priestore bude v priebehu nasledujúcich piatich rokov prevádzkovaných až 10 000 bezpilotných prostriedkov, pretože na základe požiadavky Kongresu musí Federálny letecký úrad (FAA) vypracovať postupy na integráciu UAV-ov do civilného vzdušného priestoru do roku 2015. čítať ďalej >>


BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM NA LETECKEJ FAKULTE

     Zámerom riešenia projektu je zvýšenie úrovne vzdelávacieho procesu na Leteckej fakulte TU v Košiciach v oblasti moderných technológií a rozvíjajúceho sa priemyslu. Koncepcia tvorby študijného programu „Letecké bezpilotné systémy“ je založená na integrácii existujúcich akreditovaných študijných programov v odboroch elektronika, strojárstvo a doprava, ktoré pokrývajú všetky potrebné činnosti pri zabezpečovaní leteckej prevádzky a to od výcviku technického personálu, cez riadenie letovej prevádzky, až po  výcvik pilotov.


KURZY

     Ďalším zámerom projektu je vytvoriť vzdelávacie kurzy pre operátorov, konštruktérov a zabezpečujúci technický presonál bezpilotných systémov. Pre kurzy bude vytvorená web stránka a bude sprístupnená záujemcom nielen z TU, ale i mimo nej. V spolupráci s Leteckým úradom SR vytvoriť podmienky na udeľovanie certifikátu o technickej spôsobilosti úspešným absolventom kurzov. V rámci tohto cieľa budú pripravované študijné materiály formou e-learningu.


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7