Projekt KEGA


Charakter výskumu a vývoja projektu

     Realizáciou projektu sa predpokladá vytvorenie podmienok na rozšírenie vedeckej činnosti fakulty v oblasti najmodernejších technológií a ich aplikácií v elektronike, strojárstve a leteckej doprave. Tým sa do budúcnosti vytvoria široké možnosti aj na zapojenie študentov do vedeckej činnosti fakulty v perspektívnych oblastiach a tým aj na vznik nových tém záverečných prác. Budovanie modernej technickej základne tak na výučbu, ako aj na výskumnú činnosť, predstavuje zvyčajne dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje postupné riešenie časovo nadväzujúcich novovznikajúcich vedeckých úloh vyplývajúcich z vývoja nových technológií. Preto tento časovo limitovaný projekt má okrem uvedeného i ambíciu vytvoriť dobrý základ na realizáciu ďalších hodnotných projektov v rámci skvalitňovania vysokoškolského vzdelávania na LF TUKE.


Nehmotné ciele projektu

     Účinná motivácia uchádzačov o štúdium technického smeru. Získanie sebavedomia a lepších predpokladov úspešnosti uplatnenia absolventov VŠ na trhu práce. Zvýšenie spoločenského ohodnotenia absolventov technických vysokých škôl. Posilnenie tímovej práce medzi študentami. Prehĺbebnie a skvalitnenie existujúcej spolupráce s Leteckým úradom SR pri výchove a udeľovaní certifikátu o spôsobilosti technického leteckého personálu v zmysle medzinárodných predpisov Part 66. Vytorenie podmienok na čiastkové financovanie postdoktoranda v poslednom roku riešenia projektu, ako súčasť podporných opatrení pre mladých vzdelaných ľudí, ktorí majú záujem pokračovať vo vedecko-výskumnej činnosti.


Hmotné ciele projektu

     V súlade s uvedenými cieľmi projektu sa predpokladajú tieto hmotné výstupy: spracovanie komplexnej dokumentácie pre navrhovaný študijný program, publikácie na vedeckých konferenciách, vysokoškolská učebnica, web stránka študijného programu, dobudovanie leteckej haly na výcvik pilotáže, rekonštrukcia a vybavenie špecializovaných laboratórií, realizácia high tech pracovísk s technológiou rapid prototypovania, vytvorenie databázy informácií pre legislatívu v oblasti bezpilotných prostriedkov.


PLÁNOVANÉ REALIZAČNÉ VÝSTUPY projektu

Web stránka Vytvorenie web stránky s problematikou bezpilotných lietajúcich prostriedkov na prezentáciu výsledkov riešenia projektu a postupné napĺňanie tematických modulov 
Študijný program Vypracovanie komplexnej dokumentácie pre študijný program Letecké bezpilotné prostriedky
E-moduly Príprava e-materiálov pre moduly z leteckej navigácie a aktuálnej problematiky leteckej legislatívy pre bezpilotné prostriedky  
Publikácie Vytvorenie príspevkov na úrovni medzinárodných vedeckých konferencií z problematiky
riešenej v projekte
Laboratóriá

Návrh a realizácia potrebného technického a prístrojového vybavenia laboratórií na výučbu testovania a montáže bezpilotných prostriedkov 

Dobudovanie priestorov a technického vybavenia meracích pracovísk na testovanie navigačných komponentov
Učebnice Spracovanie podkladov na vysokoškolskú učebnicu z problematiky senzoriky bezpilotných prostriedkov pre študijný program Letecké bezpilotné prostriedky 


Riešiteľský kolektív

doc. Ing. Václav Moucha, CSc. KLTP vedúci projektu
doc. Ing. Jozef Hudák, CSc. KLTP zástupca vedúceho projektu
doc. Ing. Dušan Praslička, PhD. KLTP riešiteľ
doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc. KLTP riešiteľ
doc. Ing. Ján Bálint, CSc. KLP riešiteľ
doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc. KMLP riešiteľ
Ing. Marián Hocko, PhD. KLI riešiteľ
Ing. Karol Semrád, PhD. KLTP riešiteľ
Ing. Ivan Mikita, PhD. KLTP riešiteľ
Ing. Romana Dobáková, PhD. KLTP riešiteľ
Ing. František Kmec, PhD. KLTP riešiteľ
Ing. Róbert Bréda, PhD. KA riešiteľ
Ing. Peter Gašparovič, PhD. KAS riešiteľ
Ing. Stanislav Ďurčo, PhD. KLP riešiteľ
Ing. Pavol Lipovský, PhD. KLTP riešiteľ
Ing. Katarína Draganová, PhD. KLTP riešiteľ
Ing. Miroslav Laššák KLTP riešiteľ
Ing. Miroslav Šmelko KLTP riešiteľ
Ing. Jozef Čerňan KLTP riešiteľ


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2018 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7