Aktuálne


katedrálny projekt Mini Quad - malej kvadrokoptéry

     Technológia 3D tlače a bezpilotné prostiedy sa začínajú objavovač čoraz častejšie, avšak ku ich spojeniu dôjde len zriedka. Podstatnou výhodou 3D tlače je možnosť vyrobenia i komplikovaných súčiastok, ktorých pevnosť i hmotnosť môžeme ovplyvňovať voľbou materiálu, alebo predvolením hustoty štruktúry tlačeného materiálu. čítať ďalej >>


Študijné programy a akademický výskum v oblasti bezpilotných prostriedkov

     V súčasnosti bezpilotné prostriedky nachádzajú svoje uplatnenie najmä vo vojenských aplikáciách, kde sú ich vo svete prevádzkovaných stovky. Tieto vojenské prostriedky môžu byť ale pilotované výlučne príslušníkmi ozbrojených síl. No senzorické vybavenie alebo kamery umiestnené na UAV-och nachádzajú svoje uplatnenie aj v civilných aplikáciách, kde môžu slúžiť napr. pri monitorovaní dopravy, mapovaní, kontrole potrubí a elektrických vedení, pri monitorovaní pohraničných oblastí, na policajné účely, pri zisťovaní rozsahu škôd po zemetraseniach alebo iných živelných katastrofách, či dokonca pri sledovaní pohybu zvierat a rýb. A hoci sa zatiaľ vzdelanie v oblasti UAV striktne nevyžaduje, už teraz je výhodou pre každého študenta, ktorý plánuje pracovať v tejto oblasti. čítať ďalej >>


Počítačom podporované technológie (CAX) v projektovaní UAV

     CAE (Computer Aided Engineering) - Ide o komplexnú podporu inžinierskych prác vo vývojovo - návrhových etapách a súbor výpočtových, modelovacích a simulačných prostriedkov. Najčastejšie využívajú metódu konečných prvkov (MKP), z anglického „Finite Elements Method“ (FEM). Typy softvérov: Cosmos, Femap, Ansys, Nastran, LS-Dyna, Hyperworks a iné.
     Computer Aided Design (prekladané ako „návrh pomocou počítača“, „počítačom podporovaný návrh“, „automatizované projektovanie“ a pod.), skratka CAD, je počítačom podporovaný návrh súčiastky alebo počítačová podpora tvorby konštrukčnej dokumentácie. Ide o programové vybavenie pre geometrické a matematické modelovanie súčiastok a ich vlastností. Okrem grafických činností CAD systémy umožňujú realizovať aj rôzne inžinierske výpočty a analýzy. čítať ďalej >>


     Bezposádkové prostriedky predstavujú kľúčovú technológiu budúcnosti. Základom ich konštruovania sú moderné výrobné a informačné technológie.


Zapojené pracoviská


Ročné správy
Ďalšia správa za rok ...


E-learning


Odkazy
 
© Copyright 2004-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.7